Yhdistyksessä tapahtuu

16.1.2019Porvoon seudun selkäyhdistyksen 30-vuotishistoriikki julkaistuLue lisää »7.8.2017Porvoon Yhdistyskeskuksen kotisivutLue lisää »17.8.2016Porvoon Liikuntatoimen sivutLue lisää »

Yhteystiedot

Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry, Borgånejdens Ryggförening rf

porvoonseudunselkayhdistys(at) gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:121798 kpl

Yhteistyössä

Tutkimustuloksia & Opinnäytetöitä

Nostoja Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen tuloksista Selkäliiton laatimasta 2019 jäsenkyselystä

Selkäliitto toteutti joulukuussa 2019 jäsenkyselyn yhdistysten jäsenille. Tässä nostoja Porvoon seudun Selkäyhdistyksen tuloksista (vastaajia 56). Kiitos kaikille teille kyselyyn vastanneille!

-         Hieman yli 89 % oli täysin samaa mieltä siitä, että yhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta on tarpeellista.

  •  Yli 71 % jäsenistä oli täysin samaa mieltä siitä, että vertaistukitoiminta on tarpeellista.
  • Vastaajilta kysyttiin "Miten koet hyötyneesi yhdistyksen toiminnasta?" Vastaaja sai valita useamman vastausvaihtoehdon. Tässä suurimmat vastausprosentit keränneet vaihtoehdot: 

-         Lähes 68 % valintaa: "Olen saanut apua selän toimintakyvyn ylläpitämiseen (esim. liikuntaryhmä)" 

-         Lähes 52 % valintaa: "Olen saanut tietoa niska- ja selkäoireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon" 

-         Yli 39 % valintaa: "Olen löytänyt samanhenkistä seuraa." 

-         37,5 % valintaa: "Olen saanut apua selkäkivun kanssa jaksamiseen ja kivunhallintaan."

  •  Kouluarvosanoja yhdistykselle annettiin seuraavasti: Arvosanan 9 antoi 50 % vastaajista, 30,36 % antoi arvosanan 8 ja 12,5 % arvosanan 10. Keskiarvoksi saimme arvosanan 8,59.
  • Vastaajista yli 96 % suosittelisi jäsenyyttä ystävilleen.


Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen merkitys jäsenilleen

Opinnäytetyö/LAUREA 2019/Annukka Haimlahti

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/267272 

"Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea Porvoon Seudun Selkäyhdistystä kehittämään toimintaansa vastaamaan nykyistä paremmin jäsentensä tarpeita ja odotuksia. Tavoitteena oli tuottaa tietoa Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen jäsenten tarpeista ja toiveista yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja yhdistyksen jäsenille lähetettiin sähköinen kyselylomake aineiston keräämiseksi. Kyselylomake sisälsi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Kysely toteutettiin kesällä 2019 ja kyselyyn vastasi 58 henkilöä. Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella Porvoon Seudun Selkäyhdistys merkitsee valtaosalle jäsenistä liikuntaa eri muodoissa, vertaistukea sekä myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä. Monet yhdistyksen jäsenistä kokivat Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen merkitsevän myös oman toimintakyvyn ylläpitämistä, selkäongelmien hoitoa ja ennaltaehkäisyä, virkistystä ja tiedon saamista. Tutkimuksesta saatujen vastausten perusteella jäsenet toivovat Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen toimintaan lisää pääasiassa erilaisia liikuntamuotoja, vertaistukea, luentoja, erilaista virkistystoimintaa ja työikäisille suunnattua toimintaa.

Tämän opinnäytetyön avulla Porvoon Seudun Selkäyhdistys sai hyödyllistä tietoa, millaisia odotuksia ja kehittämistoiveita jäsenillä on yhdistyksen toimintaa kohtaan. Kyselyn perusteella jäsenet olivat tyytyväisiä yhdistyksen järjestämään toimintaan ja he kokivat sen edistäneen tai ylläpitäneen omaa toimintakykyään. Kehittämisehdotuksena Porvoon Seudun Selkäyhdistys voisi toteuttaa vastaavanlaisen kyselyn jäsenilleen esimerkiksi viiden vuoden välein."

(Lähde: Haimlahti, A. (2019). Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen merkitys jäsenille. Haettu 29.4.2020 osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/267272)


Alaselkäkivun ennaltaehkäisy työikäisillä

Opinnäytetyö/LAUREA 2020/ Pelttari, Ida (2020)

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/345155

 "Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työikäisille ajankohtaista tietoa alaselkäkivun ennaltaehkäisyn menetelmistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli yhtenäistää tietoa työikäisten alaselkäkivun ennaltaehkäisyn menetelmistä. Opinnäytetyön tulokset tulevat Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry:n käyttöön, joka toimi opinnäytetyön toimeksiantajana.


Alaselkäkipu on hyvin yleinen vaiva ja melkein kaikki kärsivät siitä jossain vaiheessa elämää. Yleensä alaselkäkipu on lyhytaikaista, mutta se voi myös olla toistuva tai krooninen vaiva, jolloin se vaikuttaa merkittävästi elämään eri osa-alueilla. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa alaselkäkivun riskitekijät sekä kiinnittää huomiota sen ennaltaehkäisyyn.

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ja analyysimenetelmänä teemoittelua. Opinnäytetyöhön valitsin 7 englanninkielistä ja 2 suomenkielistä tutkimusta. Tiedonhaku tehtiin Medic, Pubmed ja Arto tietokannoissa.

Keskeisinä tuloksina opinnäytetyössä havaitsin erityisesti fyysisen työn, aikaisempien alaselkäkipujaksojen, hankalien työasentojen, uniongelmien, ylipainon, tupakoinnin, korkeamman iän ja vähäisen fyysisen aktiivisuuden olevan alaselkäkivun riskitekijöitä. Tuloksekkaimmiksi ehkäisyn menetelmiksi nousivat esiin moniammatillinen kuntoutus, liikunta ja fysioterapeutin ohjaama harjoittelu.

Akuutin alaselkäkivun ja sen kroonistumisen ehkäisemiseksi riskitekijöihin ja ennaltaehkäisyn menetelmiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota terveydenhuollossa, työpaikalla ja vapaaajalla nuoresta iästä lähtien, jotta alaselkäkivusta ei tulisi pitkäkestoisempaa haittaa. Alaselkäkivun hoitoon tulisi myös kiinnittää huomiota jo varhaisessa vaiheessa sen uusiutumisen ja kroonistumisen ehkäisemiseksi, jotta voitaisiin välttää sen aiheuttamat vaivat."

(Lähde: Pelttari, I. (2020). Alaselkäkivun ennaltaehkäisy työikäisillä. Haettu 13.1.2021 osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/345155)
Päivitetty 13.1.2021